BETON PARKE VE BORDÜR TAŞI İHALESİ

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
BETON PARKE VE BORDÜR TAŞI MİLAS BELEDİYESİ Beton parke ve bordür taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/25129 1-İdarenin a) Adı : MİLAS BELEDİYESİ b) Adresi : Sevketiye Mahallesi Ek Hizmet Binasi 48200 MİLAS MİLAS/MUĞLA c) Telefon ve faks numarası : 2525122826 - 2525132842 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı : Beton parke ve bordür taşı b) Niteliği, türü ve miktarı : Beton parke taşı : 100.000,00m2 Beton bordür taşı : 7.500,00m2 Yağmur oluğu : 5.000,00mt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 50.000, 00m2 beton parke taşı Milas deposuna 50.000, 00m2 beton parke taşı Ören, Güllük Selimiye depolarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme konusu mallar 120 takvim günü içerisinde (işin bitiş tarihine kadar) peyderpey teslim edilecektir. Peyderpey teslim edilecek olan mallar, İdarenin talebinden itibaren en geç 3(üç) iş günü içinde teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi : sözleşmeye müteakip 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.02.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Milas Belediyesi Ek hizmet binası Destek Hizmetleri Md'lüğü toplantı salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekliler teklifleri kapsamında aşağıda belirtilen Ulusal veya uluslararası standartlara ilişkin belgeleri sunmak zorundadırlar. TSE belgelerini sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Ulusal belgeler için TSE 2824-EN 1338 ve TSE 436 EN 1340 standartlarındaki deney sonuçlarını gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü prefabrik beton zemin kaplama ürünleri temini ve üretimi benzer iş olarak kabul edilecektir 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Üst